SWOT- אסטרטגיה שיווקית באינטרנט

Swot

SWOT הינו מודל שיווקי לניתוח שוק ספציפי. מטרת המודל היא לפצח הזדמנויות פוטנציאליות ולהפכן להזדמנויות ברות מימוש. המאמר הבא סוקר את מודל הSWOT ככלי אסטרטגי לניצול הזדמנויות. 

מודל SWOT הינו שיטת אבחון, לפיו הארגון בודק את חוזקותיו וחולשותיו מול מתחריו בשוק, ומעריך את ההזדמנויות והאיומים הקיימים בסביבתו העסקית. השיטה מודדת את הארגון כלפי פנים וכלפי חוץ. 
פנים: סביבת הארגון נמדדת בהשוואה למתחרים מבחינות שונות: כוח אדם, ציוד, טכנולוגיה, נסיון, ידע, מידע ועוד. 
חוץ: סביבת הארגון נמדדת באופן כללי מול המצב בשוק: מצב כלכלי, מצב בטחוני, טכנולוגיה, מגזרי יעד, מגמות גלובאליות ועוד.

ראשי התיבות של S.W.O.T הינם: 
S – חוזק- Strength ניתוח נקודות החוזק בארגון הוא פנימי. הניתוח נועד לזהות תחומים בהם יש לארגון יתרונות ויכולות, אותם ניתן לבסס, להעצים ואף לנצל כדי ליצור יתרון על המתחרים. 
W – חולשות – Weaknesses ניתוח החולשות בארגון גם הוא פנימי. הניתוח נועד לזהות תחומים בהם יש לארגון מגבלות פנימיות העלולות לגרום לנזק. העלאת החולשות למודעות הארגון תאפשר להגיע לפתרונות יצירתיים אשר יצמצמו וימזערו את החולשות. 
O – הזדמנויות – Opportunities ניתוח הזדמנויות הוא ניתוח הגורמים החיצוניים לארגון. בעזרת הניתוח ניתן לאתר הזדמנויות ולבחון אפשרויות חדשות בסביבה העסקית המשתנה. 
T – איומים – Threats ניתוח האיומים גם הוא חיצוני. בעזרת הניתוח ניתן לאתר איומים וסכנות העלולים לפגוע בסביבה העסקית. 

מודל זה הוא כלי אשר נועד לנתח מצב קיים ולשפרו בעתיד. הוא מעניק לארגון יכולת להגדיר תוכנית אסטרטגית המכילה יעדים ומטרות שמטרתם לגבש רעיונות יצירתיים, שיתופי פעולה חדשניים ודברים שונים. ההערכות הקשורה למודל מחייבת מודיעין עסקי טוב המסוגל להשיג מידע רלוונטי, יעיל ואמין ביותר. מודיעין כזה יושג מהאינטרנט, סקרים, ראיונות וקבוצות מיקוד, מידע ציבורי, שאלות רחוב, מקורות מידע בתשלום וכדומה.

מודל הswot הינו מודל אינטואטיבי המספק, בתוך זמן מוגבל, סקירת שוק רחבה בעלת ערך לארגון. ניתן לעשות בו שימוש כמעט מיידי בקבלת תמונה רחבת פנים על השוק ועל הארגון. 

×
דילוג לתוכן